Saturday, January 21, 2012

మన గురించి మనం - 5


కలలాంటి బతుకు! బతుకులాంటి కల!
ఏది నిజం? ఏది కల?
ఎక్కడుంది తేడా?
గిల్లుకుంటే లాభం లేదు.

నిద్ర నిజం. కల నిజం. కలలో సంగతి మాత్రం కల. అంటే అబద్ధం అని అర్థం.
బతుకు నిజం. ఇవాళ నిజం. అన్నం నిజం. పోనీ ఇడ్లీ నిజం.
తిండి, నిద్రకన్నా నిజమయిన సంగతులు ఉండవు కదూ!
వాటిని మనం ఎన్నడూ మరిచిపోము. అవి మరి బతుకుకు ఎంతో ముఖ్యం. అవే బతుకు, అనేంత ముఖ్యం. ఆలోచించండి. పని జరగనీ, జరగకపోనీ, సాపాటు జరగవలసిందే. వద్దన్నా నిద్ర ముంచుకు వస్తుంది. ఇంట్లో, వంట్లో సుఖంగా ఉండనీ ఉండకపోనీ సాపాటు జరగవలసిందే. ఆలోచించారా. అంతా మామూలుగా ఉంటే అన్నం తినవచ్చు. ఏ కొంచెం అనారోగ్యమయినా అన్నం పనికిరాదు. రొట్టె కావాలి. పండ్లు కావాలి. పాలు మాత్రం తాగవచ్చు. నాకు పాలు ఇష్టం ఉండవు. కనుక జ్వరం వస్తే రుచిగా ఏదన్నా తాగ వచ్చని ఎదురుచూపులు. పండ్ల రసం కావాలి. బాగుందా ఇష్టమయిన పండ్ల రసం కావాలంటే జ్వరం రావాలి.

శవం పక్కన ఉన్నా సరే, కాఫీ కావాలి.
ప్రాణం పోతున్నా సరే. పాలు కావాలి.
శవం పక్కన ఉండగా హాయిగాపడుకుని రావలసినవారెవరో వచ్చిన తరువాత తగిన ఏర్పాట్లు చేయడం కొత్తగాదు కదా. తగిన ఏర్పాట్లలో తిండి నిద్ర అన్నిటికన్నా ముందుంటాయి.
నిత్యమూ నిద్ర తప్పదు. నిత్యమూ తిండి తప్పదు. అవి మన బతుకులకు పునాదులని మనం గట్టిగా నమ్ముతున్నాం మరి.

తిండి నిద్రలలాగే నిత్యం ఆలోచన, సమీక్ష అవసరమని అనుకోగలమేమో గమనించండి.
ఏం చేశాము? ఏం చేయాలి? ఏమనుకుంటున్నాము? ఏం జరుగుతున్నది? తేడా ఎక్కడున్నది? నిత్యం కనీసం నాలుగు నిమిషాలు ఆలోచించే ఓపిక తీరిక ఉన్నాయా?
అవి మన బతుకులకు అవసరం గాదా? ఆలోచన లేకుండా బతకవచ్చా? బతికితే ఎంత కాలం?
తిండికి నిద్రకు ఎన్ని ప్రయాసలు పడి ఏర్పాట్లు చేసుకుంటున్నాము? బతుకంతా మంచి తిండి, సుఖంగా నిద్ర అందాలనిగదా మిగతా ప్రయత్నాలన్నీనూ? అదేపద్ధతో ఆలోచన అవగాహన కూడా అవసరమనుకుంటే ఎంత బాగుంటుంది!
బతుకు ప్రయాణంలో గమ్యం ముఖ్యమా తతంగం ముఖ్యమా ఆలోచించాలిగదా!
కల నిజమా నిజం కలలాగ ఉందా అర్థం చేసుకోవాలి గదా!
ఇదంతా ఆలోచన లేకుండా వీలవుతుందా?
ఈ ఆలోచన కలిగిన తరువాత, నమ్మండి, నిద్ర పట్టదు, తిండి సయించదు. వాటిప్రాముఖ్యం తెలుస్తుంది. తగ్గుతుంది, కనీసం. వాటిని వదలాలని ఎక్కడా లేదు. వాటినే పట్టుకుని వేలాడాలని కూడా లేదు. అదీ సంగతి.

ఈ ఆలోచన అలవాటుగా మారితే అవగాహనలు మారుతాయి.దానితో ఆశయాలు మారి, అప్పుడు మన ప్రవర్తనలూ మారుతాయి.
మార్పు జరగాలంటే ఆలోచన ప్రారంభం. అది లేనిదే బతుకు బండి నడక మారదు. ఎంత చదివినా ఎన్ని విన్నా చివరకు ఆలోచన జరగకుంటే అంతా దండగేకదా. మన అలోచన లేక అవగాహన ఎంత చదివినా మారదు కదా.

పిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు ఆలోచన లేదు. యువవయసులో ఆలోచనల దారి వేరు. ఆ తరువాత బతుకు బండి చక్రాల కింద నలగడం తప్ప మరో ఆలోచనే రాదు. కనుక ఆలోచన అలవాటుగా మారాలి.

ఈ ప్రయాణం మరింత మంచి గమ్యానికి దారి తీయాలి. అసలు ప్రయాణమే బాగుండాలి. మొదలు, మధ్య బాగుంటే చివర సంగతి పట్టదు. గుర్తించగలిగారా ఈ విషయాన్ని
బతుకు తతంగం, అదే బతుకు బండి నడిచే తీరు, దారి, ముఖ్యంగా అవి బాగుండాలి.
ఇవాళకన్నా రేపు బాగుండాలి. నిన్నటికన్నాఇవాళ బాగుండాలి.
అనుకుంటే బాగుంటుందా?
నిత్యం చేసే పనులే చేస్తే, నిత్యం ఉండేట్టే ఇవాళా ఉంటుంది. అవునంటారా
మరి మార్పు రావాలంటే ఆలోచన కావాలి గదా!
ఆలోచించండి.

No comments:

Post a Comment